Home » 🔴[LIVESTREAM]: XU HƯỚNG MỚI TRONG THỜI 4.0 DIGITAL MARKETING MÙA DỊCH digital marketing

🔴[LIVESTREAM]: XU HƯỚNG MỚI TRONG THỜI 4.0 DIGITAL MARKETING MÙA DỊCH digital marketing

by fordvinhPOIUY🔴[LIVESTREAM]: 디지털 마케팅 – 4.0 디지털 마케팅 시즌의 새로운 트렌드 – 비즈니스를 위한 전략 “위험 전환” 디지털 시대 4.0과 팬데믹의 영향은 소비자 행동을 이전 기간보다 더 현저한 변화로 만들었습니다. 현재 경향은 대부분의 사람들이 편리함, 빠르고, 작고, 빠른 것을 선호한다는 것입니다. ❗50%의 소비자가 쇼핑 빈도를 외부로 줄였습니다. 35%는 온라인 콘텐츠 시청에 더 많은 시간을 할애했습니다. 응답자의 25%는 온라인 쇼핑을 늘렸다고 말했습니다(조사에 따르면 Nielsen Holdings) 문제는 이러한 변화에 직면하여 기업이 어떤 마케팅 전략을 취해야 하는지입니다. 이제 전환 및 판매를 촉진하기 위해 온라인 채널이 있습니까? ❓어떻게 하면 가장 비용 효율적인 광고를 최적화할 수 있습니까? ❓고객의 고통과 이익을 꿰뚫는 매력적인 콘텐츠를 작성하여 고객이 제품을 믿고 선택하게 만드는 비결은 무엇입니까? 효과적이고 체계적인 다채널 디지털 마케팅 전략을 구현하기 위한 단계의 프로세스는 무엇입니까? 디지털 마케팅 활동을 구현하는 과정에서 많은 기업이 직면하는 어려움을 이해합니다. Tony Dzung과 Mr. Do Huu Hung은 “디지털 마케팅 – 4.0 시대의 새로운 트렌드”라는 라이브스트림 프로그램을 조직했습니다. 라이브스트림은 특히 중소기업을 위해 가장 효과적인 디지털 마케팅 활동을 배포하는 방법에 대한 지식을 제공할 뿐만 아니라 비즈니스 리더와 관리자가 마케팅 트렌드를 업데이트하는 데 도움이 될 것을 약속합니다.최신 4.0. 음성 정보: ✅ Mr. Tony Dzung – HBR Holdings 회장 ✅ Mr. Do Huu Hung – Interspace Vietnam CEO ⏰ 시간: 2021년 7월 29일 오늘 밤 20시 30분 —————————— ——— —— 다음 단계에 따라 실시간 스트리밍에 참여하세요. – 1단계: 좋아요, 담벼락에 게시물 공유 – 2단계: 아래 댓글 섹션에서 친구 3명을 태그하면 실시간 스트리밍을 받을 수 있습니다. 링크 무료 가입 오늘 밤 20시 30분 생방송에서 미스터 션샤인과 함께 만나요. Tony Dzung과 Mr. 도후훙!

Images related to the topic digital marketing

🔴[LIVESTREAM]: XU HƯỚNG MỚI TRONG THỜI 4.0 DIGITAL MARKETING MÙA DỊCH

🔴[LIVESTREAM]: XU HƯỚNG MỚI TRONG THỜI 4.0 DIGITAL MARKETING MÙA DỊCH

Search related to the topic 🔴[LIVESTREAM]: XU HƯỚNG MỚI TRONG THỜI 4.0 DIGITAL MARKETING MÙA DỊCH

#LIVESTREAM #HƯỚNG #MỚI #TRONG #THỜI #DIGITAL #MARKETING #MÙA #DỊCH
🔴[LIVESTREAM]: XU HƯỚNG MỚI TRONG THỜI 4.0 DIGITAL MARKETING MÙA DỊCH
digital marketing
온라인으로 돈을 버는 모든 최신 방법 보기: 여기에서 더 보기
온라인으로 돈을 버는 모든 최신 방법 보기: 여기에서 더 보기

See also  Tips Dan Trik Digital Marketing - Apa Cerita Bisnis Anda? digital marketing

Related Articles

5 comments

Tuấn Anh BĐS 16/10/2021 - 6:14 AM

ông hưng khắm vãi a adunxg đang chia sẻ hay nhảy vào cắt ngang

Reply
Ẩm Thực Nhà Tôi 16/10/2021 - 6:14 AM

Cảm ơn 2 anh giúp người xem hiểu thêm và mở mang thêm rất nhiều điều.. hy vọng sẽ có thêm nhiều video như này nữa ạ❤️❤️

Reply
Huyền Thu Ng 16/10/2021 - 6:14 AM

cho em hỏi muốn xin lại file số liệu mà a Dũng chia sẻ co được ko a! em cảm ơn ạ

Reply
Nguyễn Trung Kiên 16/10/2021 - 6:14 AM

Em cảm ơn anh Dũng và anh Hưng đã chia sẻ 😍

Reply
Mạnh Dương Hoàng 16/10/2021 - 6:14 AM

Cảm ơn anh

Reply

Leave a Comment